Hitotsu. Jinkaku kansei ni tsutomuru koto

First. Seek perfection of character

Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto

First. Protect the way of the truth 

Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto

First. Foster the spirit of effort 

Hitotsu. Reigi o omonzuru koto

First. Respect the principles of etiquette and respect others

Hitotsu. Kekki no yuu o imashimuru koto

First. Guard against impetuous courage and refrain from violent behavior.


Listen to the dojo kun spoken in Japanese: